piątek, 16 kwiecień 2021

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole wspiera rozwój dziecka, w tym rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty. U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10 maja 2013r. i 9.10.2009 r. oraz idea zrównoważonego rozwoju.


WIZJA PRZEDSZKOLA

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Przedszkole przygotowuje do podjęcia nauki w szkole. Rozwija kompetencje poznawcze. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie. Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie oraz aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny sposób. Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza w podstawowe zasady funkcjonowania grup społecznych poprzez ustalanie i respektowanie praw i obowiązków. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości dziecka opiera na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu (świat wartości europejskich).

Sylwetka absolwenta:

posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej

 • samodzielny
 • zainteresowany nauką i techniką
 • aktywny w podejmowaniu działań
 • zna i respektuje normy społeczne
 • otwarty na potrzeby innych ludzi
 • potrafi współdziałać w zespole
 • lubi działania twórcze
 • wrażliwy estetycznie
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

Procesy zachodzące w przedszkolu

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz talentów dzieci. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną wagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełniej realizacji założeń koncepcji ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci i pokonywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci. Placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole-dom i doskonali formy tej współpracy.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju. W środowisku lokalnym pełni rolę ośrodka zrównoważonego rozwoju. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, pedagog z zakresu oligofrenopedagogiki. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola, powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania i opieki, edukacji, promocji, ewaluacji, regulaminów i procedur, i inne w miarę potrzeb. Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania oparty na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

PRIORYTETY – KIERUNKI PLANOWANYCH ZMIAN

 1. Poznanie, wdrożenie i upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju.
 2. Wypracowanie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego.
 4. Wypracowanie własnych tradycji.
 5. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
 6. Doskonalenie sposobów i metod monitorowania podstawy programowej.