czwartek, 12 grudzień 2019

DRODZY RODZICE

zgodnie z Art. 158 ust.3,4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016roku – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r. poz. 59) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola, informację o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów uprawniającej do przyjęcia.
Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola.

Najmniejsza liczba punktów uprawniająca do przyjęcia to – 1

Przedszkole informuje, że dysponuje 175 miejscami organizacyjnymi na rok szkolny 2018/19, w tym: 119 dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i 56 dzieci nowoprzyjętych.

PRZEPISY KOŃCOWE:
Zgodnie z Art. 158 ust. 6,7,8,9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) komisja rekrutacyjna informuje co następuje:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (...).
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania od komisji rekrutacyjnej uzasadnienia rodzice dziecka mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej: mgr Dorota Muszyńska